Asmeninis efektyvumas ir psichologija

Analitinis ir kūrybinis mąstymas (8 akad. val.)

Tikslas – gilinti dalyvių žinias apie kūrybinį ir analitinį mąstymą, tobulinti problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius.
Uždaviniai:

 • suteikti žinių apie kūrybinio ir analitinio mąstymo sampratą, analitinio mąstymo problemos sprendimo etapus bei kūrybinio mąstymo panaudojimą problemų sprendimo procese;
 • išanalizuoti kūrybinio mąstymo kliūtis;
 • suformuoti kūrybinio mąstymo ugdymo įgūdžius.

Asmeninio darbo našumo gerinimas (8 akad. val.)

Tikslas – gebėti parinkti darbo (veiklos) motyvacijos instrumentus, atsižvelgiant į konkrečias vidaus ir išorės sąlygas ir darbuotojų asmenines aspiracijas gerinant asmeninį darbo našumą.
Uždaviniai:

 • supažindinti ir praktiškai taikyti metodus, kurie padėtų gerinti darbo našumą;
 • plėsti profesinius įgūdžius ir ieškoti būdų užtikrinti efektyvų asmeninio darbo našumo gerinimą;
 • gebėti suprasti, paaiškinti prognozuoti ir valdyti pavienių organizacijos narių ir jų grupių elgesį, įtakojantį darbuotojų veiklos rezultatus organizacijoje.

Asmeninio efektyvumo didinimas (8 akad. val.)

Tikslas – ugdyti savęs pažinimo gebėjimus ir praktinius įgūdžius, didinant savimotyvaciją bei asmeninio efektyvumo vidinį potencialą.
Uždaviniai:

 • supažindinti dalyvius su asmenybės vertybių, tikslų ir motyvacijos sąsajomis;
 • pagilinti žinias apie savimotyvacijos galimybes;
 • ugdyti gebėjimą keisti žalingus įpročius ir formuoti teigiamus įpročius;
 • susipažinti su savęs vystymo technikomis ir metodais;
 • įgyti praktinių įgūdžių savarankiškai vystyti savo asmenybę ir būti efektyvesniu darbinėje veikloje bei asmeniniame gyvenime.

Charizmos ugdymas (8 akad. val.)

Tikslas – taikant charizmos ugdymo ir charizmatiškos lyderystės tobulinimo technikas mokyti dalyvius efektyviau bendrauti ir pateikti savo idėjas, asmeniniu pavyzdžiu įkvėpti ir motyvuoti kolegas bendram darbui, kurti pozityvius organizacijos kultūros pokyčius reminatis aukšta asmeninių vertybių sistema.
Uždaviniai:

 • susipažinti su charizmos samprata, jos atsiradimo, poveikio ir ugdymo principais;
 • lavinti charizmos ugdymo, tobulinimo ir efektyvaus taikymo įgūdžius;
 • atskleisti asmeninį potencialą ir stiprinti motyvaciją pozityviems pokyčiams.

Dėmesio valdymas (8 akad. val.)

Tikslas – išmokyti valdyti (sutelkti) dėmesį, padidinti seminaro dalyvių dėmesingumą ir dėmesio koncentraciją, leisti praktiškai išbandyti viešojo kalbėjimo technikas ir pajusti jų taikymo poveikį auditorijai.
Uždaviniai:

 • padėti suprasti dėmesio valdymo svarbą įveikiant stresą, užtikrinant didesnį darbingumą;
 • sukurti motyvaciją valdyti dėmesį kasdienėje veikloje.

Efektyvi prezentacija, iškalbos menas (8 akad. val.)

Tikslas – suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie prezentacijų ruošimą ir jų vedimą, ugdyti gebėjimus viešai kalbėti ir įgytus įgūdžius efektyviai taikyti praktikoje.
Uždaviniai:

 • supažindinti su prezentacijų pasiruošimo darbais, principais, klaidomis ir privalumais;
 • tobulinti prezentacijų įgūdžius mokant ir skatinant analizuoti pasitaikančias problemas;
 • formuoti gebėjimus pritaikyti konkrečius prezentacijų vedimo metodus praktikoje;
 • lavinti iškalbos meną;
 • skatinti profesionalių organizacijų ir institucijų bendradarbiavimą.

Emocinis intelektas (8 akad. val.)

Tikslas – lavinti emocinį intelektą – gebėjimą atpažinti savo ir kitų emocijas, šių emocijų siunčiamą informaciją ir tinkamai jomis pasinaudoti dirbant bei bendradarbiaujant.
Uždaviniai:

 • supažindinti su emocijomis, išmokti jas atpažinti ir valdyti;
 • pateikti emocinio intelekto svarbą šiuolaikiniame gyvenime ir visose gyvenimo sferose;
 • lavinti emocinio intelekto kompetencijas, tokias kaip savikontrolė, entuziazmas, pasitikėjimas savimi, sėkmingas bendravimas su kitais;
 • praplėsti savo emocijų ribas ir lankstumą.

Psichologinės įtakos technikos ir iškalbos ugdymas (8 akad. val.)

Tikslas – supažindinti su šiuolaikinėmis iškalbos lavinimo technikomis ir aptarti iškalbos ugdymo galimybes.
Uždaviniai:

 • gebėti suvokti komunikacijos procesą, žinoti kalbų rūšis pagal tematiką ir vietą, motyvavimo etapus;
 • suvokti neverbalinę komunikaciją, mokėti pasirinkti kalbos sakymo būdus, įtikinimo būdus, įvairių kalbų bruožus;
 • ugdyti gebėjimą parengti viešąją kalbą, kurios būtų lengva klausytis, taip pat ginčytis ir apginti savo mintis, tezes ir sugriauti ar atremti kitų nuomonę.

Laiko planavimas ir darbo organizavimas (8 akad. val.)

Tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių kaip planuoti ir valdyti laiką, taikant efektyvius laiko
planavimo metodus ir valdymo būdus.
Uždaviniai:

 • susipažinti su pagrindinėmis laiko planavimo taisyklėmis;
 • susipažinti su tikslingu darbo laiko planavimu ir efektyvaus darbo prielaidomis;
 • įgyti laiko planavimo įgūdžių;
 • gebėti pritaikyti konkrečius modelius ir metodus praktikoje, kas leis pagerinti organizacinę elgseną.

Laiko valdymas (8 arba 16 akad. val.)

Tikslas – pateikti naują požiūrį į laiką ir laiko valdymą, kaip į veiksnį, suteikiantį organizacijai konkurencinį pranašumą.Laiko valdymo samprata. Dažniausios laiko valdymo problemos. Laiko valdymas, veiklos tikslų nustatymas.
Turinys: Laiko panaudojimo efektyvumas. Kada laikas sąjungininkas, o kada „priešas“. Našumas ir efektyvumas. Efektyvaus darbo organizavimo prilaidos, darbo laiko planavimas ir veiklos tikslų nustatymas. Tikslai ir prioritetai. Darbų atlikimo matrica. Ilgalaikis ir trumpalaikis planavimas. Planavimas raštu. Darbo laiko paskirstymas ir planavimas. Prioritetų nustatymas. Organizacijos ir darbuotojų tikslų ir prioritetų nustatymas. Veiklos efektyvumo kreivės įvertinimas. Laiko planavimo ir valdymo priemonės.

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo priėmimo būdai (8 akad. val.)

Tikslas – gilinti dalyvių žinias apie analitinį ir kūrybinį mąstymą.
Uždaviniai:

 • tobulinti problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius;
 • supažindinti su pagrindiniais problemų sprendimo etapais ir jų metu taikomais efektyviais analitinio bei kūrybinio mąstymo metodais.

Motyvacijos didinimas ir asmeninė lydersytė (8 akad. val.)

Tikslas – tobulinti administracinių gebėjimų kompetencijas, sutelktas ne tik į darbuotojų įgūdžių ugdymą ir žinių kaupimą, bet ir į skirtingų lyderių vaidmenų aspektus.
Uždaviniai:

 • padėti suprasti sąsają tarp dažnai supaprastinto požiūrio į lyderystę ir abstraktesnių teorinių požiūrių;
 • supažindinti su įvairiomis motyvavimo ir lyderystės sistemomis;
 • skatinti klausytojus tapti lyderiais, suteikti galimybių ugdyti lyderystės įgūdžius.

Neurolingvistinis programavimas (8 akad. val.)

Tikslas – lavinti asmeninį efektyvumą siekiant užsibrėžtų tikslų, lavinti bendravimo įgūdžius
Uždaviniai:

 • supažindinti dalyvius su neurolingvistinio programavimo (NLP) atsiradimo istorija;
 • apžvelgti NLP taikymo sritis;
 • išnagrinėti NLP bazinį komunikacijos modelį;
 • pademonstruoti, kaip galima padidinti asmeninį efektyvumą naudojant NLP;
 • ugdyti asmeninio bendravimo ir darbo su kolegomis bei klientais įgūdžius.

Problemų sprendimas, sprendimo priėmimas (4 arba 8 akad. val.)

Tikslas – ugdyti mokymo dalyvių gebėjimus tobulinant sprendimų priėmimą jų kuruojamose srityse.
Uždaviniai:

 • supažindinti su pagrindiniais problemos analizės kriterijais, sprendimų priėmimo metodais ir įgyvendinimo būdais, sprendimų rūšimis bei veikėjais;
 • suteikti žinių apie praktinį pagrindinių metodų taikymą.

Pozityvus mąstymas (8 akad. val.)

Tikslas – paskatinti suvokti pozityvaus mąstymo įtaką mūsų veiksmams, sėkmei darbe ir
asmeniniame gyvenime bei įgyti pozityvaus mąstymo lavinimo įgūdžių.
Uždaviniai:

 • suteikti žinių apie pozityvaus mąstymo kilmę, svarbą bei principus;
 • išmokyti teigiamai pažvelgti į bet kokią situaciją ir atrasti joje atspirties taškų;
 • ugdyti pozityvaus mąstymo išsaugojimo kebliose bei sudėtingose darbo situacijose įgūdžius;
 • naudojant pozityvų mąstymą suformuoti atsparumą stresui bei išlaikyti darbingumą.

Savivertės ugdymas (8 akad. val.)

Tikslas – ugdyti socialinius, psichologinius ir fizinius ryšius, padedant motyvuoti asmenybę, įsitraukiant į  tiesioginės veiklos aktyvius procesus.
Uždaviniai:

 • supažindinti su teigiamo savęs vertinimo ideologija;
 • skatinti žmones veikti, įkvėpti pasitikėjimo dirbant ir bendraujant;
 • didinti  savivertės  gebėjimus ir socialinį sutelktumą;
 • pateikti technikas ir būdus, kurie padėtųugdyti savivertę.

Streso ir spaudimo valdymas (8 ir 16 akad. val.)

Tikslas – suteikti klausytojams būtinų žinių ir įgūdžių apie efektyvaus elgesio bei pozityvios savijautos galimybes streso metu ir įtampos bei nuovargio konstruktyvių iškrovos būdų panaudojimą.
Uždaviniai:

 • apibrėžti streso sampratą, jo požymius ir rūšis, atsiradimo priežastis;
 • suteikti žinių apie streso įveikimo būdus ir mokyti juos pritaikyti;
 • suteikti žinių apie atsipalaidavimo, relaksacijos ir įtampos mažinimo metodus ir jų taikymą.

Stresinių situacijų valdymo treniruotė (8 akad. val.)

Tikslas – išmokyti palaikyti optimalią veiklai psichologinę savijautą ir greitai atsistatyti po patirto streso.
Uždaviniai:

 • suteikti žinių apie streso kilmę, poveikį ir pagrindinius streso valdymo būdus;
 • formuoti įgūdžius atpažinti ir kontroliuoti streso etapus ir įtaką mūsų organizmui;
 • padėti pasirinkti individualų streso valdymo metodą, atsižvelgiant į savo asmenybę ir į situaciją.

Viešasis kalbėjimas (8 arba 16 akad. val.)

Tikslas – suteikti klausytojams įtaigiam kalbėjimui formuoti būtinų žinių ir reikalingų įgūdžių.
Uždaviniai:

 • suteikti žinių apie pasisakymo, prezentacijos turinio konstravimą, prezentacinės medžiagos reikalavimus ir naujoves;
 • lavinti koncentruotos informacijos pateikimo ir klausytojų dėmesio išlaikymo įgūdžius;
 • konstruktyviai atsakinėti į dalyvių klausimus;
 • ugdyti mąstymo ir emocijų kontrolės įgūdžius jaučiant nerimą ar stresą.