Mokymai vadovams

Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas (8 arba 16 akad. val.)

Tikslas – suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie darbuotojų veiklos valdymo ir komandos darbo organizavimo esmę, svarbą, komandos darbo organizavimą bei darbuotojų veiklos valdymo ir komandos darbo organizavimo tobulinimą.
Uždaviniai:

 • supažindinti su darbuotojų veiklos valdymo esme, efektyvumu, valdymo ir organizavimo teorijų klasifikacija, plačiau gilinantis i žmogiškųjų išteklių valdymo turinį;
 • padėti suprasti darbuotojų veiklos valdymo ir komandos darbo organizavimo svarbą nagrinėjant organizacijos struktūrų formas, apibūdinant darbuotojų ir vadovo santykį, atskleidžiant komandos darbo organizavimo pagrindų bei ypatumų esmę, plačiau gilinantis į efektyvaus komandinio darbo principus bei darbuotojų veiklos valdymą aktyvinant komandinį darbą;
 • supažindinti su komandos darbo organizavimu perteikiant motyvavimo koncepcijų įtaką organizuojant komandinį darbą, komunikacijos proceso svarbą bei etinius komandos darbo organizavimo viešajame sektoriuje aspektus;
 • ugdyti darbuotojų veiklos valdymo ir komandos darbo organizavimo tobulinimo įgūdžius, analizuojant organizacinių pokyčių procesus, efektyvaus teisių ir pareigų delegavimo užtikrinimo svarbą, komandos darbo organizavimą remiantis organizacijos kultūra.

Darnios komandos formavimas (8 akad. val.)

Tikslas – supažindinti su komandos formavimo metodais ir sąlygomis bei lavinti efektyvaus
darbo komandoje įgūdžius.
Uždaviniai:

 • mokyti atpažinti komandos formavimosi etapus ir juos valdyti;
 • suformuoti gebėjimus nestandartinėse situacijose pasiskirsti vaidmenis ir užduotimis bei laikytis komandinio darbo principų, kad kiekvienas jaustųsi lygiaverčiu komandos nariu;
 • lavinti komunikacijos įgūdžius ir skatinti efektyvesnį bendradarbiavimą.

Efektyvus vadovavimas (8 arba 16 akad. val.)

Tikslas – suteikti klausytojams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie vadovavimo efektyvumą, įvertinus tikslinės grupės vadovavimo potencialą paskatinti jo ugdymo galimybes.
Uždaviniai:

 • sužinoti pagrindines vadovavimo teorijas ir praktines jų taikymo galimybes;
 • išmokti atpažinti darbuotojų brandumo lygius ir jiems parinkti tinkamus vadovavimo stilius;
 • gebėti efektyviau organizuoti komandinį darbą, deleguoti ir tinkamai taikyti konstruktyvios kontrolės mechanizmus;
 • sustiprinti vadybines ir valdymo kompetencijas, leisiančias pagerinti organizacinę elgseną. 

Organizacinė lyderystė (8 akad. val.)

Tikslas – formuoti lyderystės taikymo įgūdžius, ugdyti pagrindines lyderio savybes.
Uždaviniai:

 • susipažinti su pagrindinėmis lyderystės teorijomis;
 • formuoti savarankiškus lyderystės problematikos analizės įgūdžius;
 •  išanalizuoti komandos formavimo ir jos veiklos valdymo principus pabrėžiant lyderio vaidmenį;
 • apžvelgti lyderystės ugdymo galimybes ir taikymo ypatumus. 

Komandinio darbo organizavimas (8 akad.val.)

Tikslas – supažindinti dalyvius su komandos darbo procesu ir šio proceso praktine būtinybe,
pajausti komandinio darbo pranašumus.
Uždaviniai:

 • įvertinti komandinio darbo organizavimą teoriniu aspektu;
 • formuoti bendradarbiavimo principais pagrįsto darbo pranašumus ir komandinio darbo kokybę įtakojančius veiksnius;
 • išmokyti įvertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbant komandoje, palaikyti gerą atmosferą darbe bei skatinti komandinį darbą.

Moderavimas. Vadovavimas susirinkimams ir diskusijų grupėms (8 akad.val.)

Tikslas – išmokti valdyti susirinkimus, diskusijas, lavinti moderavimo įgūdžius.
Uždaviniai:

 • kryptingai ugdyti ir tobulinti susirinkimų, diskusijų vedimo ir problemų sprendimo įgūdžius;
 • mokyti struktūruoti ir tobulinti susirinkimų, diskusijų eigą, valdyti dalyvių elgesį, produktyviai išnaudoti tam skirtą laiką ir pasiekti išsikeltus tikslus.

Personalo valdymas ir darbuotojo veiklos vertinimo kriterijai (8 akad. val.)

Tikslas – supažindinti su personalo valdymo ir motyvavimo teoriniais ir praktiniais aspektais,  veiklos vertinimo principais ir metodais, vadovo vaidmenimis, darbuotojų pasiruošimo lygiais ir adekvačiomis įtakojimo formomis, suformuoti įgūdžius, kaip daryti įtaką pavaldiniams.
Uždaviniai:

 • suteikti teorinių ir praktinių žinių apie personalo valdymą ir veiklos vertinimą;
 • formuoti kompetencijas, reikalingas siekiant efektyvai valdyti personalą;
 • supažindinti su personalo valdymo ir motyvavimo geriausia praktika;
 • ugdyti vadovų elgesio savimonę ir kultūrą, pagrįstą profesionalumu, pagarba ir vidine motyvacija;
 • lavinti konstruktyvius vadovų įgūdžius, leidžiančius pavaldiniams vidinės motyvacijos ir kompetencijos dėka pasiekti sutartų rezultatų, kartu realizuojant užsibrėžtus asmeninius tikslus.

Ugdomasis vadovavimas (koučingas) (8 akad. val.)

Tikslas – supažindinti su ugdomojo vadovavimo pagrindais (koučingu) ir suteikti praktinių įrankių tikslų formavimui ir jų pasiekimui.
Uždaviniai:

 • apibrėžti koučingo sampratos daugialypumą, atskleisti koučingo taikymo galimybes profesinėje veikloje ir naudojant inovatyvius mokymosi metodus, suteikti praktinių ugdomojo vadovavimo žinių;
 • tobulinti ir plėtoti būtinus įgūdžius ir gebėjimus apie individualaus, tarpasmeninio ir grupinio elgesio ypatybes, rasti geriausius sprendimus ir taikyti juos praktiškai;
 • skatinti komunikavimą, asmens savirealizaciją, atskleisti vidines žmogaus galimybes, suprasti profesinęs etikos humanizmą;
 • ugdyti lyderystės ir vadovavimo gebėjimus, stiprinti vadovų savivertę.

Vadovavimas skirtingų kartų komandai (4 arba 8 akad. val.)

Tikslas – supažindinti su Williamo Strausso ir Neilo Howe'o kartų teorija bei praktiniu jos
taikymu organizacijose.
Uždaviniai:

 • supažindinti dalyvius su pagrindiniais kartų skirtumais ir praktinėmis kiekvienos kartos stipriųjų savybių panaudojimo galimybėmis;
 • suformuoti gebėjimus efektyviau įtraukti į darbą bei motyvuoti tiek atskirus darbuotojus, tiek ir visą komandą;
 • sustiprinti vadybines ir valdymo kompetencijas, leisiančias pagerinti organizacinę elgseną.

Vadovavimo psichologija ir lyderystė (8 akad. val.)

Tikslas – suteikti vadovavimo psichologijos ir lyderystės žinių, formuoti gebėjimus ir taikyti juos organizacijos vadovo darbe kreipiant dėmesį į organizacijos ir žmogiškųjų išteklių plėtrą šiuolaikinėje visuomenėje.
Uždaviniai:

 • išanalizuoti teorinius vadovavimo pagrindus ir gebėti taikyti vadovavimo teorijas praktikoje;
 • patobulinti efektyvius vadovavimo įgūdžius ir gebėti demokratiniu būdu daryti poveikį komandai;
 • daryti įtaką ir poveikius kryptingai pozityviai kaitai, skatinti kituose ir savyje pagrįstą lyderiavimą.