Teisė ir įmonių veikla

Administracinės kalbos vartosena dokumentuose. Viešoji komunikacija (8 akad. val.)

Tikslas – tobulinti taisyklingos valstybinės kalbos vartojimo įgūdžius, atsižvelgiant į administracinės kalbos ypatumus.
Uždaviniai:

 • padėti suvokti administracinės kalbos ypatumus ir ugdyti taisyklingos rašybos įgūdžius, atkreipiant dėmesį į specifinius administracinės kalbos atvejus;
 • ugdyti gebėjimus rengti dokumentus taisyklinga administracine kalba, išskirtinį dėmesį skiriant probleminiams atvejams;
 • išaiškinus viešosios rašytinės, sakytinės ir elektroninės kalbos formų ypatumus ir skirtumus, tobulinti taisyklingo viešojo bendravimo gebėjimus;
 • supažindinti su patikimais kalbinės informacijos šaltiniais internete.

Administracinės naštos mažinimo principai, priemonės ir jų taikymas (8 akad. val.)

Tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą.
Uždaviniai:

 • padėti įgyvendinti įstatyme nustatytas administracinės naštos priemones;
 • gebėti vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį ūkio subjektams, piliečiams ir kitiems asmenims;
 • stiprinti šios srities administracinius gebėjimus ir skleisti visuomenei informaciją apie geresnį reglamentavimą.

Administracinių nusižengimų kodekso aktualijos (8 akad. val.)

Tikslas – ugdyti seminaro dalyvių gebėjimus, kurie padėtų kvalifikuotai įgyvendinti Administracinių nusižengimų kodekso naujoves.
Uždaviniai:

 • suprasti administracinės atsakomybės taikymo naujoves;
 • įvertinti būtinus ir galimus administracinio proceso veiksmus atliekamus dėl padaryto administracinio nusižengimo;
 • išsiaiškinti, kaip pagal Administracinių nusižengimų kodeksą pradedama administracinio nusižengimo byla;
 • suprasti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo ypatumus, apskundimo tvarką, žalos atlyginimo ypatumus;
 • pritaikyti pateiktą informaciją atliekant tiesiogines darbo funkcijas.

Asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai ir problemos (8 akad. val.)

Tikslas – apibrėžti pagrindines teisinio asmens duomenų reguliavimo kryptis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, identifikuoti pagrindines iškylančias problemas ir tų problemų sprendimo variantus.
Uždaviniai:

 • supažindinti su nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų saugumą;
 • suteikti žinių apie asmens duomenų tvarkymo ypatumus ir reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisės apsaugos įstatyme;
 • aptarti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos funkcijas ir veiklą;
 • supažindinti su asmens duomenų saugumo aspektais ir atsakomybe už asmens duomenų saugumo pažeidimą.

Atsakomybė už viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje pažeidimus (8 akad. val.)

Tikslas − didinti valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus, tobulinant jų kvalifikaciją profesinės etikos srityje, padėti suvokti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto sampratą, atsiradimo priežastis bei atsakomybę už šių interesų pažeidimą.
Uždaviniai:

 • atskleisti viešojo sektoriaus darbuotojų interesų konflikto atsiradimo prielaidas ir jo valdymo galimybes;
 • atskleisti viešojo sektoriaus darbuotojų interesų konflikto ir korupcijos sąsajas
 • aptarti interesų konfliktą stabdančių principų įtvirtinimą Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatyme;
 • aptarti teisinės atsakomybės taikymo už profesinės etikos normų pažeidimus aspektus;
 • pateikti interesų konflikto valdymo organizacijoje būdus.

Darbo santykių ypatumai įsigaliojus naujam Darbo kodeksui (6 akad. val.)

Tikslas – padėti įmonių ir organizacijų darbuotojams sėkmingiau praktikoje taikyti Darbo kodekso normas.
Uždaviniai:

 • supažindinti su pasikeitusiu darbo santykių reglamentavimu;
 • pristatyti naujų privalomų darbo tvarkų rengimą;
 • supažindinti su darbo teisių gynimo tvarka.

Dokumentų valdymo organizavimas (8 arba 16 akad. val.)

Tikslas − suteikti seminaro klausytojams dokumentų valdymo žinių, tobulinti jų praktinius gebėjimus savarankiškai rengti ir tvarkyti įstaigos veiklos dokumentus.
Turinys: Teisės aktai reglamentuojantys įstaigos dokumentų valdymą. Dokumentų rekvizitai. Įstaigos rengiamų ir siunčiamų dokumentų įforminimas. Teisės aktų įforminimas. Dokumentų priedai. Pridedami dokumentai. Dokumentų išrašai. Dokumentų pasirašymas.Įstaigos veiklos dokumentų valdymo organizavimas. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Dokumentacijos planas ir jo papildymų sąrašas. Bylų sudarymas. Užbaigtų bylų tvarkymas ir bylų apyrašų sudarymas. Dokumentų saugojimas ir naudojimas. Elektroninių dokumentų valdymas.

Įmonių veiklos rodikliai ir jų analizė (8 akad. arba 16 akad. val.)

Tikslas – suteikti dalyviams žinių ir įgūdžių apie finansinės veiklos analizės ir įvertinimo principus bei metodus, padedančius efektyviai tobulinti vadovavimo veiklą.
Turinys: Įvadas į finansų valdymą. Finansinės veiklos analizės objektas, tikslai, šaltiniai. Finansinės veiklos analizės metodai ir būdai. Įmonės veiklos analizės procesas. Finansinių ataskaitų analizė ir interpretavimas. Finansinės veiklos analizės rūšys. Apyvartinis kapitalas. Santykiniai rodikliai. Rodiklių vertinimas, rodiklių tarpusavio ryšys, rodiklių pritaikymo ir vertinimo trūkumai. Pasirinktos apskaitos politikos įtaka finansiniams rodikliams. Kapitalo kaštai. Bankroto tikimybės analizė. Praktinės užduotys (atlikti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontaliąją ir vertikaliąją analizes, apskaičiuoti santykinius rodiklius (likvidumo, mokumo, apyvartumo, pelningumo), atlikti bankroto tikimybės analizę.

Korupcijos prevencijos būdai ir priemonės (8 akad. val.)

Tikslas – didinti valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus, tobulinant valstybės tarnautojų kvalifikaciją profesinės etikos bei korupcijos prevencijos plėtojimo srityse.
Uždaviniai:

 • supažindinti seminaro klausytojus su korupcijos samprata, jos atsiradimo priežastimis, bei socialinėmis pasekmėmis;
 • atskleisti viešojo sektoriaus darbuotojų interesų konflikto ir korupcijos sąsajas;
 • aptarti korupcijos prevencijos etapus bei korupcijos prevencijos priemones valstybės įstaigose;
 • supažindinti su atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus taikymu;
 • pateikti būdus kaip šiuolaikinėmis vadybos priemonėmis spręsti etikos bei korupcijos grėsmės problemas.

Kova su korupcija ir interesų konfliktas (8 ir 16 akad. val.)

Tikslas – diegti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų valstybės tarnautojams antikorupcinio elgesio principus.
Turinys: Korupcijos sąvoka ir definicijos. Korupcijos įtaka valstybės funkcijoms ir visuomenei. Politinė korupcija. Korupcijos rūšys šalies teisinėje bazėje. Rinkimų korupcija, kaip politinės korupcijos dalis. Lobistinės veiklos reguliavimas ir principai. Tinkamo administravimo nuostatos. Korupcijos pasireiškimo teisės aktuose tikimybės nustatymas ir analizė. Interesų pasireiškimo formos. Tipinė elgesio kodekso struktūra. Antikorupcinės iniciatyvos.

Organizacijos pokyčių valdymas (16 akad. val.)

Tikslas – suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių planuojant, organizuojant ir įgyvendinant pokyčius organizacijose.
Turinys: Pokyčių samprata. Organizacija pokyčių aplinkoje. Pokyčius skatinančios jėgos. Planuotas pokytis. K. Levino jėgos lauko teorija. Strateginiai pokyčiai ir organizacijos augimo fazė. Priešinimasis pokyčiams. Pokyčių pasipriešinimo valdymas. Priešinimosi priežastys ir jų įveikimo būdai. Pokyčių modelis ir jo etapai. Strateginių pokyčių valdymo modelio trūkumai. Pokyčių procesai. Pratybos. Savikontrolės klausimynas.

Praktiniai nediskriminavimo darbo teisiniuose santykiuose mokymai (8 akad. val.)

Tikslas –mokymų dalyviams suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių atpažinti diskriminacijai, gebėti ją įrodyti ir sėkmingai apginti savo pažeistas teises.
Uždaviniai:

 • koncentruotai pristatyti šiuo metu galiojantį nacionalinį ir Europos Sąjungos nediskriminavimo teisės reguliavimą;
 • interaktyvių praktinių užsiėmimų pagalba apžvelgti dažniausiai darbo santykiuose pasitaikančias diskriminacines situacijas. Užsiėmimų metu mokymų dalyviai pasidalina į skirtingas grupes, atstovaujančias tiek darbuotojo, tiek darbdavio interesus, pristato savo reikalavimų pagrindus, mokosi argumentuoti ir tinkamai ginti savo teises ir interesus;
 • praktinių pavyzdžių pagalba apžvelgti teisės taikymo problematiką.

Praktinis naujojo Darbo kodekso taikymas (8 akad. val.)

Tikslas – pristatyti naujojo Darbo kodekso pakeitimus, naujas procedūras, probleminius naujų nuostatų taikymo aspektus bei aptarti, kokius veiksmus būtina atlikti, o taip pat kokius dokumentus būtina parengti iki metų pabaigos.
Uždaviniai:

 • pristatyti šiuo metu galiojantį darbo teisės reguliavimą, apžvelgiant naujų dokumentų poreikį, darbo sutarčių sudarymą bei nutraukimą, darbo užmokesčio sistemos rengimą, darbo ir poilsio laiko režimus, darbo tarybų sudarymo poreikį ir kt. aktualias temas;
 • pristatyti kokias procedūras būtina atlikti ir kokius naujus dokumentus reikia priimti iki gruodžio 31 d.;
 • praktinių pavyzdžių pagalba apžvelgti naujojo Darbo kodekso taikymo probleminius klausimus.

Projektų valdymo mokymai (2-54 akad. val.)

Projekto inicijavimas (4 arba 8 akad. val.) 

 • Aptariama projektų pradžia, pagrindinės projektų vadovo ir kitų rolių atsakomybės, pagrindiniai projektų sėkmės faktoriai organizacijoje.
 • Nagrinėjamos temos: projekto atsiradimo prielaidos, pirminiai dokumentai, komandos atranka ir surinkimas, galimybių studijos. 
 • Analizuojami konkretūs organizacijos projektų pradžios dokumentai arba kuriamos
  naujos šių dokumentų formos.

Projekto planavimas (4 arba 8 akad. val.) 

 • Aptariama projekto planavimo fazė, kurios metu vyksta pagrindiniai planavimo darbai.
 • Nagrinėjamos projekto planavimo technikos, jų pasirinkimas įvairiuose projektuose, planavimo procesas ir komandos formavimo santykis.
 • Analizuojami projektų planavimo pavyzdžiai pagal sumodeliuotas situacijas (galima rinktis organizacijos dokumentų pavyzdžius).

Rizikų valdymas (4 arba 8 akad. val.) 

 • Aptariami projektų rizikos planavimo ir valdymo procesai, technikos ir geriausios praktikos.
 • Nagrinėjami rizikų analizės metodai bei galimybės, pritaikomos konrečiuose projektuose. Ieškoma geriausių sprendimų projektams, vykdomiems organizacijoje.
 • Analizuojami rizikų registrų pavyzdžiai, kuriami/peržiūrimi rizikų registrai organizacijoje vykdomiems projektams.

Lūkesčių valdymas (4 arba 8 akad. val.) 

 • Aptariamos lūkesčių valdymo, stakeholder’ių sąvokos, projektų vadovo ir kitų komandos narių atsakomybės valdant lūkesčius projektuose.
 • Nagrinėjamos projekto lūkesčių valdymo technikos, stakeholder’ių analizės metodai ir pavyzdžiai.
 • Analizuojami konkrečių projektų situacijos per lūkesčių valdymo perspektyvą, ieškoma galimų sprendimų sudėtingoms situacijoms spręsti.

Kokybės valdymas (4 akad. val.) 

 • Aptariamos kokybės, kokybės valdymo ir kokybės kontrolės sąvokos.
 • Nagrinėjama kokybės samprata organizacijoje, iki šiol taikytos praktikos ir lyginama su geriausiomis projektų valdymo praktikomis.
 • Analizuojami skirtingų projektų tipai, ieškant kokybės valdymo principų, pritaikomų organizacijos poreikiams.

Komunikacija (4 arba 8 akad. val.) 

 • Aptariamos komunikacijos, komunikacijos planavimo ir komunikacijos valdymo sąvokos.
 • Nagrinėjamos pagrindinės komunikacijos klaidos, bendravimo psichologija ir lūkesčių kaip reikalavimų pritaikymas valdant komunikaciją projektuose.
 • Analizuojami projektų pavyzdžiai, kur komunikacija buvo pagrindinis sėkmės ar nesėkmės faktorius, ieškoma sprendimų konkrečioms organizacijos projektų problemoms spręsti.

Konfliktų valdymas (4 arba 8 akad. val.) 

 • Aptariamos konfliktų, konfliktų valdymo ir konfliktų kaip galimybių sąvokos.
 • Nagrinėjamas konfliktų poveikis projektų sėkmei, lyginamos įvairios konfliktų valdymo metodikos.
 • Analizuojami skirtingų konfliktų tipai, jų poveikis projektams ir dalyvių polinkiai bei įpročiai konfliktams spręsti.

Projekto uždarymas (2 akad. val.) 

 • Aptariamos projekto uždrarymo, išmoktų pamokų (Lessons Learned) ir projekto sėkmės įvertinimo sąvokos.
 • Nagrinėjami projektų uždarymo pavyzdžiai ir geriausios praktikos.
 • Analizuojami išmoktų pamokų (Lessons Learned) dokumentų pavyzdžiai.

Tarnybinės veiklos vertinimas (8 akad. val.)

Tikslas – organizuoti, vykdyti ir užtikrinti sėkmingas tarnybinės veiklos vertinimo ir įgyvendinimo procedūras.
Uždaviniai:

 • aptarti tarnybinės veiklos vertinimo organizavimo principus ir procedūrą, pateikti tarnybinės veiklos vertinimo išvadų pildymo pavyzdžių;
 • įgyti efektyvių vertinamojo pokalbio vedimui reikalingų įgūdžių;
 • išanalizuoti dažniausiai pasitaikančias vertinamų pokalbių klaidas bei tarnybinės veiklos procedūrinius pažeidimus.

Teisės aktų projektų rengimas ir derinimas (8 akad. val.)

Tikslas – remiantis praktiniais pavyzdžiais gilinti darbuotojų žinias, reikalingas teisės aktų projektų rengimui.
Uždaviniai:

 • supažindinti su Teisėkūros pagrindų įstatymo paskirtimi, nuostatomis ir taikymo galimybėmis;
 • supažindinti su norminių teisės aktų rengimą reglamentuojančiais teisės aktais, bendraisiais reikalavimais norminio teisės akto turiniui ir norminio teisės akto vidinei struktūrai;
 • suteikti praktinių teisės akto rengimo įgūdžių.

Valstybės tarnyba ir darbo santykiai. Teisinio reguliavimo ypatumai (8 akad. val.)

Tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus.
Uždaviniai:

 • supažindinti su valstybės tarnybos reformos principais ir įgyvendinimo aktualijomis;
 • supažindinti su Valstybės tarnybos įstatymo bei Darbo kodekso ir kitų susijusių teisės aktų įgyvendinimu;
 • didinti atrankos į valstybės tarnautojo pareigas objektyvumą ir skaidrumą, visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnautojų atrankos sistema ir patrauklumą dalyvauti atrankoje į valstybės tarnybą;
 • ugdyti įgūdžius ir stiprinti kompetencijas, būtinas dirbant valstybės tarnyboje.

Valstybės tarnautojų socialinės garantijos: teisės ir galimybės jomis pasinaudoti (8 akad. val.)

Tikslas − supažindinti valstybės tarnautojus su valstybės tarnybos socialinės saugos samprata, socialinių garantijų funkcijomis, sistema bei teisinio reglamentavimo ypatumais.
Uždaviniai:

 • atskleisti valstybės tarnautojo teisinio statuso ir socialinių garantijų santykį;
 • aptarti valstybės tarnautojų socialinių garantijų sampratą ir požymius;
 • supažindinti seminaro klausytojus su socialinių garantijų sistema ir teisiniu reglamentavimu;
 • aptarti aktualias problemas, susijusias su valstybės tarnautojų galimybėmis pasinaudoti teisės aktuose numatytomis socialinėmis garantijomis;
 • išanalizuoti atskirus socialinių garantijų gynimo atvejus.

Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas, įsigaliojus naujam Darbo kodeksui ir Valstybės tarnybos įstatymui (8 akad. val.)

Tikslas – ugdyti valstybės tarnautojų teisinį išprusimą, suteikiant aktualias ir reikalingas teisines žinias bei ugdant gebėjimus teisingam šių žinių taikymui.
Uždaviniai:

 • pristatyti šiuo metu galiojantį teisinį valstybės tarnybos reguliavimą;
 • aptarti aktualiausias valstybės tarnybos santykių teisėkūros naujoves, įsigaliojus naujam Darbo kodeksui bei Valstybės tarnybos įstatymui;
 • apžvelgti teisės taikymo problematiką praktinių pavyzdžių pagalba.

Veiklos kokybės vertinimas socialinių paslaugų įmonėse (8 akad. val.)

Tikslas – supažindinti dalyvius su kokybės valdymo principais, teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų kokybę.
Uždaviniai:

 • ugdyti gebėjimus įvertinti paslaugų teikimo proceso kokybę socialinių paslaugų įstaigose;
 • suteikti dalyviams praktinių žinių apie įsivertinimo metodus ir priemones: EQUASS kokybės standartą ir Bendrajį vertinimo modelį.

Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje (8 akad. val.)

Tikslas – stiprinti viešojo sektoriaus subjektų vyriausiųjų buhalterių ir kitų valstybės tarnautojų arba darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, atsakingų už finansų kontrolės organizavimą ir vykdymą, administracinius gebėjimus ir pagilinti žinias vidaus kontrolės srityje.
Uždaviniai:

 • supažindinti su vidaus kontrolės sistema ir jos vertinimu viešajame sektoriuje;
 • užtikrinti užduočių atlikimo kokybę ir kontrolę;
 • tobulinti veiklos efektyvumą.

Viešųjų pirkimų aktualijos: organizavimo ir vykdymo ypatumai (8 akad. val.)

Tikslas – lavinti administracinius gebėjimus perteikiant susistemintas viešųjų pirkimų praktikos analize pagrįstas žinias, reikalingas organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus.
Uždaviniai:

 • išanalizuoti viešųjų pirkimų teisės principus ir jų taikymą, atskleisti viešųjų pirkimų esmę ir reikšmę, gebėti praktiškai naudotis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
 • išnagrinėti viešųjų pirkimų procedūras ir pirkimo proceso praktinius aspektus, supažindinti su esminiais viešųjų pirkimų pažeidimais, problemomis.

Viešųjų pirkimų auditas ir kontrolė (8 akad. val.)

Tikslas – užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų proceso valdymą, identifikuoti galimas klaidas ar pažeidimus bet kuriame pirkimų proceso etape ir užkirsti jiems kelią ateityje vykdant viešuosius pirkimus.
Uždaviniai:

 • apžvelgti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, viešųjų pirkimų būdus ir jų pagrindines ypatybes, apibrėžti viešųjų pirkimų principus ir jų įgyvendinimo ypatumus;
 • supažindinti su teismų praktika bei aukščiausios audito institucijos pastebėjimais ir rekomandacijomis dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo, su teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, pakeitimų projektais, su darbo dokumentais (klausimynai, atasakaitos ir kt.);
 • suteikti žinių apie viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, vykdymą, atskaitomybę, rizikos valdymą ir kitas procedūras, perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo procesus, pagrindines galimas rizikas;
 • įvertinti pirkimų tikslą - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų, ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas;
 • įvertinti perkančiosios organizacijos veiksmus, prekes, paslaugas, darbus įsigyti laiku (planavimas, organizavimas, vykdymas), tinkamos kokybės (kvalifikaciniai reikalavimai, techninė specifikacija).

Žmogiškųjų išteklių planavimas ir darbuotojų kompetencijų vertinimas (8 akad. val.)

Tikslas – organizuoti, vykdyti ir užtikrinti sėkmingą žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijų įgyvendinimą.
Uždaviniai:

 • suteikti žinių apie šiuolaikinę personalo valdymo koncepciją – žmogiškųjų išteklių vadybą ir taikyti įgytas žinias praktikoje;
 • suprasti žmogiškųjų išteklių politiką ir strategiją;
 • didinti kiekvieno darbuotojo kompetenciją ir pagal ją paskirstyti atsakomybę;
 • kelti darbuotojo darbo efektyvumą, kuri teigiamai veiktų organizacijos veiklos rezultatus.